Ver lei ding

Ver bazing en ver wekking strijden… om de eer. Ver leiding slaat dit schouwspel gade. Wanneer deze entree de ander op een been weet te zetten, dan is het gevolg hiervan niet te overzien noch te voorspellen. En dat is precies iets wat zich gisteren voordeed. Een ver rassing van ongekende weerga ve. Het is de klare lijn die inspireert, het gebruik van afge dankte goederen dat er voor zorgt dat de dat ik van de weer omstuit het weer dit keer buiten be schouwing laat en mij aan de kant schaar van de ver leiding, wetende dat stuurlui zich vaak op de wal mani festeren. Ik ga er dus simpel weg met de uitkomst van door. De maker van dit fraais wil ik bepaald niet on vermeld laten, wat Wim Zwijsen in de Mosterdsteeg 8 in Hoorn eta leert, is dit keer meer dan het niet vermelden waard. En waar een waard te vinden is, vertrouw ik dit keer mijn gasten aan Wim toe. Je zult het dit keer met wat be perkte plaatjes dienen te doen en waar de tekst in ander mens ogen voor enige verwarring zorg kan gaan dragen, de zorg in Nederland vindt nu eenmaal af breuk rondom de failiesse menten die gepaard gaan met nood zakelijke verhuizingen, doet geen afbreuk aan het feit dat Joost Swarte de in spi ra tor is van dat gene wat Wim aan zijn geest laat ontvallen. Hoewel een zekere schilder waardigheid in deze niet valt te ont kennen. Een soort van Geest die rond waart en iedere vorm van schijn heiligheid weet te vermijden dan wel te meiden. Waardoor ook deze tekst zich van daag bepaald niet leent om hier rucht baar heid aan te gaan geven. Zo een bericht zal het vandaag gaan worden, maar niet on ver meld mag blijven dat ook Wim een ei gen galerie het levens licht heeft laten aan schouwen. Schroom niet maar wanneer het weer het toelaat, de reis naar Hoorn zich niet leent om daar fysiek gevolg aan te gaan geven: www.galeriezwijsen.nl zet je waar


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nlschijn lijk niet op een dwaal spoor!