Levenstestament…

’t Is weer eens wat anders: een levenstestament. Dat is compleet anders dan een testament op de langstlevende, een testament dat wij reeds decennia geleden hebben laten opstellen, dit levenstestament is gericht op de toekomst waarbij de wilsbekwaamheid dan wel de onbekwaamheid een rol kan gaan spelen. Daarnaast het machtigen van volmachtigen in geval van overlijden, van een ziekte die mogelijk de hersenen aantast en waarbij de betrokkenen tegen zichzelf in bescherming kan worden genomen. Waarbij een euthanasieverklaring onderdeel uitmaakt van dit document en waarbij het ook mogelijk is om de belasting die zich bij een overlijden direct meldt, nog even buiten de deur te houden. Waarbij legaten een rol kunnen gaan spelen en nog wat meer van dit soort realistische onderdelen de revue passeren. En dat allemaal naar aanleiding van het vieren van een verjaardag van een goede vriendin. Ik bedoel maar, hoe wens je in het aangezicht van de toekomst te verkeren, hoe kijk je naar wat zich straks op je pad zou kunnen voordoen. Want dat het pad niet altijd geplaveid is, dat er zich hobbels en kuilen kunnen voordoen dan wel dat je de kans loopt om niet meer de controle dan wel de eigen regie in handen te hebben, dat alles wordt in een pakket aan vragen op voorhand uit handen genomen. Een officieel document, waarbij een notaris in deze een glansrol wordt toebedeeld. Gedenk te sterven is een opgave waar eenieder mee te maken krijgt en dat proces daaraan voorafgaand kun je door een eigen initiatief te ontwikkelen voor een deel in eigen hand gaan nemen. Ongetwijfeld kan er sprake zijn van een keerzijde, gelijk een medaille ook veelal een achterkant vertegenwoordigt, maar beter mee verlegen dan om verlegen. En dat van een kalf wat boekdelen kan gaan spreken heeft veel weg van die koe in haar achterste laat kijken. Realistisch als eerder gesteld en mogelijk ook bedoeld om mensen in de verwarring van een overlijden in ieder geval handvatten te bieden voor dat wat de nabestaanden te wachten staat. Nee, ik heb er niet een direct belang bij om dit onder de aandacht van anderen te brengen, neen het testament als zodanig heft nog niet zijn beslag gekregen, maar wel is het zo dat deze vorm van testament ons behoorlijk aanspreekt. Over leven is een ding over de dood zullen de nabestaanden zich gaan buigen, maar hebben dan in ieder geval een leidraad hoe te handelen.